Izjava o izdavačkoj etici i nesavjesnosti

U časopisu Anafora nastojimo osigurati najviše standarde etičkog ponašanja u svim stupnjevima priređivanja i objavljivanja. Pritom slijedimo smjernice za najbolju praksu u pogledu etičkih očekivanja, kršenja etičkih standarda i mjera protiv neetičkog ponašanja koje predlažu Committee on Publication Ethics (COPE) i Elsevier Publishing Ethics Resource Kit (PERK).

1. Etička očekivanja

 Odgovornosti glavnog urednika

 

Odlučivanje o objavljivanju

 • Glavni i odgovorni urednik donosi konačnu odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju rada za objavljivanje.
 • Pritom slijedi politiku Uredništva te važeće zakonske propise koji se tiču zaštite časti i ugleda, kršenja autorskih prava i plagiranja.
 • Urednik se pri donošenju konačne odluke o objavljivanju rada može voditi mišljenjem recenzenata i članova Uredništva.
 • Urednik mora osigurati anonimnu dvostruku recenziju svih radova objavljenih u časopisu.
 • Urednik mora poticati odgovorno ponašanje.
 • U slučaju etičkih pritužbi ili konflikta, urednik će postupiti u skladu s pravilima časopisa i omogućiti autorima priliku da se očituju na sve pritužbe. Sve pritužbe treba istražiti bez obzira na to kada je izvorna publikacija odobrena za tisak. Dokumentaciju povezanu s pritužbama treba sačuvati.

 

Nepristranost

 • Prilozi se vrednuju s obzirom na njihov intelektualni sadržaj bez diskriminacije na temelju rase, roda, spolne orijentacije, vjerskih uvjerenja, etničkog porijekla, državljanstva ili političke filozofije autora.
 • Prilozi za sponzorirane ili tematske brojeve vrednuju se prema istim kriterijima kao i drugi prilozi, i to tako da se rukopisi procjenjuju i prihvaćaju isključivo prema njihovoj akademskoj vrijednosti i bez financijskih utjecaja.

 

Povjerljivost podataka i sukob interesa

 • Urednik i članovi Uredništva ne smiju odavati ​​podatke o zaprimljenom rukopisu nikome drugom osim autoru, recenzentima, mogućim recenzentima, pomoćnicima urednika i, prema potrebi, izdavaču.
 • Urednik i članovi Uredništva moraju osigurati povjerljivost podataka ili ideja dobivenih putem recenzija i spriječiti njihovu zlouporabu.
 • Urednik ne smije koristiti neobljavljene materijale iz priloga časopisu u vlastitom istraživačkom radu bez izričitog pisanog pristanka autora.
 • U posebnom slučaju moguće je da gost-urednik tematskog izdanja/bloka bude i autor priloga u rubrici koju uređuje. Tada gosti-urednici moraju o tome unaprijed obavijestiti Uredništvo kako bi se spriječio sukob interesa prilikom vrednovanja i donošenja odluke o objavljivanju njihovih priloga. Gosti-urednci neće ni na koji način biti uključeni u postupak recenziranja i prihvaćanja svojih rukopisa, a brigu o njihovom rukopisu preuzet će netko od stalnih članova Uredništva.

Za više podataka o odgovornosti urednika, molimo, posjetite stranicu COPE International Standards for Editors.

Odgovornosti recenzenata

Prilog odluci Uredništva

 • Dvostruka recenzija pomaže uredniku pri donošenju odluke o objavljivanju rada, a kroz urednikovu komunikaciju s autorom može također pomoći u poboljšanju kvalitete rada.

 

Standardi objektivnosti

 • Recenzije bi se trebale provoditi objektivno. Osobna kritika autora je neprimjerena.
 • Recenzenti trebaju jasno i argumentirano izražavati svoja stajališta.

 

Povjerljivost

 • Recenzenti moraju voditi računa o povjerljivosti recenzentskog postupka i svih podataka koje im je dostavio urednik ili autor.
 • Svaki rukopis koji je zaprimljen za recenziju smatra se povjerljivim dokumentom; on se ne smije pokazivati drugima bez ovlasti urednika.
 • Kopije rukopisa ne smiju se zadržati.

 

Upućivanje na izvore

 • Recenzenti trebaju prepoznati i upozoriti urednika na bilo koji relevantan objavljeni ili predan sadržaj koji je bitno sličan ili se preklapa sa sadržajem recenziranog rukopisa, a koji autori nisu naveli kao izvor. Za svaku prethodno navedenu izjavu, zapažanje ili argument mora se navesti odgovarajući izvor.

 

Objava podataka i sukob interesa

 • Podaci ili ideje dobiveni putem recenzije su povjerljivi i ne smiju se koristiti u osobne svrhe. Recenzenti ne smiju razmatrati rukopise prema kojima imaju sukob interesa (financijski, institucijski, suradnički ili drugi odnos između recenzenta i autora, odnosno rada koji im je upućen na recenziju).

Za više podataka o odgovornosti recenzenata, molimo, posjetite stranicu COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers [PDF, 145 KB. Version 1, March 2013].

Odgovornosti autora

Standardi oblikovanja rada i iznošenja podataka

 • Autori znanstvenih radova moraju rezultate i znanstveni doprinos svojeg rada prikazati točno i objektivno.
 • Rad mora biti detaljan i potkrijepljen odgovarajućom literaturom
 • Lažne ili svjesno netočne izjave su neetičko ponašanje i neprihvatljive su.
 • Podaci navedeni u radu moraju biti točni.

 

Pristup podacima i njihovo zadržavanje

 • Od autora se traži da u radu iznesu izvorne podatke dobivene istraživanjem.
 • Autori bi trebali biti spremni omogućiti javni pristup takvim podacima u skladu s Izjavom ALPSP-STM o podacima i bazama podataka (ALPSP-STM Statement on Data and Databases), ukoliko je to moguće, te bi trebali u svakom slučaju biti spremni u određenom roku sačuvati takve podatke nakon objavljivanja.

 

Izvornost i plagiranje

 • Autori moraju zajamčiti da je njihov rad u potpunosti izvoran te da strogo slijedi pravila znanstvene metodologije. Ukoliko su koristili tuđe djelo ili riječi, moraju ih na odgovarajući način navesti.
 • Prijava rukopisa za objavljivanje istoznačna je s “Izjavom o autorstvu i autorskim pravima” prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03). Time autor jamči da poslani rad predstavlja njegov originalni rukopis te da nije bio ranije tiskan niti je pod razmatranjem za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.
 • S ciljem osiguravanja najviših etičkih i akademskih standarda kvalitete znanstvenih radova, izvornost sadržaja svih rukopisa uzetih u razmatranje za objavljivanje u Anafori podvrgava se provjeri putem alata Turnitin. Slanjem rukopisa u časopis, autor prihvaća sve potrebne provjere izvornosti koje će rukopis morati proći tijekom postupka evaluacije ili objavljivanja.

 

Autorska prava

 • Autori trebaju potvrditi da poslani rukopis ne krši pravila o autorskim pravima.
 • Ukoliko je potrebno, autori trebaju ishoditi dopuštenje autora čijim se istraživanjima koriste kako bi reproducirali bilo kakav sadržaj iz drugih izvora. Časopis Anafora ne snosi odgovornost za povrede prava navođenja autora. Svako kršenje zakona o autorskim pravima rezultirat će odbijanjem poslanog materijala ili njegovim povlačenjem nakon objavljivanja. Nadalje, predani rukopis ne smije sadržavati nikakav klevetnički, pogrdni, opsceni ili protupravni materijal.

 

Višestruko objavljivanje istog materijala

 • Autor ne bi smio objavljivati ​​rukopise u kojima se bavi uglavnom jednakim istraživanjem u više od jednog časopisa ili primarne publikacije. Podnošenje istog rukopisa u više od jednog časopisa istodobno predstavlja neetičko ponašanje u izdavaštvu i neprihvatljivo je.

 

Upućivanje na izvore

 • Potrebno je uvijek na prikladan način citirati izvore i navesti autore na koje se rad poziva.

 

Autorstvo rada

 • Autorstvo rada mora biti točno navedeno. Prijava rukopisa za objavljivanje podrazumijeva da su svi pojedinci koji su navedeni kao autori zaista sudjelovali u nastanku djela te da su svi dali suglasnost za njegovo objavljivanje.

 

Opasnosti po ljude i životinje

 • Ukoliko rad uključuje uporabu kemikalija te postupke ili opremu čija je uporaba opasna, autor to mora jasno istaknuti u rukopisu i treba voditi računa o tome da svako istraživanje koje uključuje ljude ili životinje bude u skladu s nacionalnim, lokalnim i institucionalnim zakonima i propisima (npr. WMA deklaracija iz Helsinkija, NIH politika uporabe laboratorijskih životinja, Direktiva EU o korištenju životinja) te po potrebi dostaviti potvrdu o odobrenju istraživanja.
 • Autori bi trebali zatražiti izričito dopuštenje za istraživanja koja se provode na ljudima i poštivati ​​njihovu privatnost.

 

Iznošenje podataka i sukob interesa

 • Autori su dužni voditi računa o tome da u njihovu radu nema potencijalnih sukoba interesa koji bi mogli utjecati na rezultate ili tumačenje istraživanja, primjerice ukoliko postoji konkurentski interes koji bi mogao vršiti utjecaj na autora u bilo kojoj fazi tijekom procesa objavljivanja.
 • Svi izvori financijske potpore projektu trebaju biti navedeni.

 

Značajne pogreške u objavljenim radovima

 • Ukoliko autor otkrije značajnu pogrešku ili netočnost u vlastitom objavljenom djelu, njegova je obveza odmah obavijestiti urednika časopisa ili izdavača te surađivati s urednikom kako bi se objavio erratum, dodatak ili ispravak, odnosno kako bi se rad povukao iz objave u slučajevima kada je to potrebno.

Za više podataka o odgovornosti autora, molimo, posjetite stranicu COPE International Standards for Authors.

 

2. Mjere postupanja protiv neetičkog ponašanja

Prepoznavanje neetičkog ponašanja

 • Bilo tko i bilo kada može ukazati na neprimjereno i neetičko ponašanje i na njega upozoriti urednika i izdavača.
 • Tkogod o takvom ponašanju obavijesti urednika ili izdavača, treba pružiti dovoljno podataka i dokaza kako bi se pokrenula istraga. Sve optužbe shvatit će se i tretirati ozbiljno i nepristrano sve dok se problem ne riješi.

 

Istraga

 • Odluku o početku istrage neetičkog ponašanja donosi urednik, po potrebi u dogovoru s izdavačem.
 • U slučaju istrage dokazi se prikupljaju, izbjegavajući širenje informacija izvan kruga ljudi koji su dijelom istrage.

 

Manji prekršaji

 • Manji prekršaji rješivi su u skraćenom postupku, bez uključivanja viših instanci. U bilo kojem slučaju, autoru treba dati priliku da odgovori na sve optužbe.

 

Ozbiljne povrede etičkog kodeksa

 • Sankcioniranje ozbiljnih oblika nedozvoljenog ponašanja može uključivati obavještavanje poslodavca osobe optužene za nedozvoljeno ponašanje. U dogovoru s izdavačem ili nadležnim institucijama, urednik će po potrebi donijeti odluku o uključivanju ili neuključivanju poslodavca u postupak, bilo samostalnim uvidom u dostupne dokaze ili daljnjim savjetovanjem s određenim brojem stručnjaka.

 

Mjere (od blažih prema strožima; mogu se primijeniti zasebno ili u kombinaciji)

 • Informiranje ili educiranje autora ili recenzenta u slučajevima nesporazuma ili neprimjenjivanja prihvatljivih standarda.
 • Konaktiranje autora ili recenzenta pisanim putem kako bi se ukazalo na nedopušteno ponašanje i izrekla opomena.
 • Objavljivanje službene obavijesti kojom se ukazuje na neprimjereno ponašanje.
 • Objavljivanje uvodnika s pojedinostima o neprimjerenom ponašanju.
 • Formalno pismo voditelju odsjeka ili tvrtke koja financira autora ili recenzenta.
 • Formalno povlačenje publikacije iz časopisa te informiranje o tome voditelja odsjeka na kojem je autor ili recenzent zaposlen, službe za pohranu i čitateljstva publikacije.
 • Uvođenje formalnog embarga na priloge dotičnog pojedinca na određeno vrijeme.
 • Obavještavanje nadležnih insitucija o dotičnom slučaju i njegovu ishodu s ciljem daljnje istrage i djelovanja.

Za više podataka o mjerama u slučaju neetičkog ponašanja, molimo, posjetite stranicu Elsevier Publishing Ethics Resource Kit (PERK).