Upute autorima

Predaja priloga

Radovi se dostavljaju Uredništvu elektroničkim putem na e-adresu: anafora@ffos.hr ili poštom na adresu: Filozofski fakultet u Osijeku, L. Jägera 9, 31 000 Osijek – s naznakom „Uredništvo Anafore“ (soba 77A).

Rukopisi se ne vraćaju. Predaja priloga i njihova priprema od strane Uredništva se ne naplaćuju.

Uredništvo prima samo neobjavljene rukopise. Prijava rukopisa za objavljivanje istoznačna je s “Izjavom o autorstvu i autorskim pravima” prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03). Time autor jamči da poslani rad predstavlja njegov originalni rukopis, da ne krši autorska prava te strogo poštuje pravila znanstvene metodologije u pogledu citiranja tuđih izvora i navoda.

Šaljući tekst za objavljivanje, autor prenosi pravo prvog objavljivanja rada na Izdavača časopisa i potvrđuje činjenicu da tekst nije bio ranije tiskan niti je pod razmatranjem za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.

Etički kodeks

S ciljem osiguravanja najviših etičkih i akademskih standarda kvalitete znanstvenih radova, izvornost sadržaja svih rukopisa uzetih u razmatranje za objavljivanje u Anafori podvrgava se provjeri putem alata Turnitin/Ephorus.

Uredništvo zadržava pravo odbijanja radova prije upućivanja u postupak recenzije / povlačenja objavljenih radova u skladu s uputama o povlačenju radova prema COPE Code of Conduct for Journal Editors ukoliko postoji jasan dokaz o neetičnosti u istraživanju te u slučaju da su podaci prezentirani u radu nepouzdani, prethodno objavljeni u drugoj publikaciji bez odgovarajućeg citiranja te dijelom ili u cijelosti plagirani.

Recenzentski postupak

Rad se prihvaća za objavljivanje odlukom Uredništva nakon provjere izvornosti sadržaja putem alata Turnitin/Ephorus, procjene odgovara li tematikom koncepciji časopisa te po provedenom recenzentskom postupku na temelju dviju anonimnih pozitivnih recenzija prema uputama Uredništva i u skladu s Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku, vodeći računa o standardima objektivnosti, anonimnosti i povjerljivosti podataka. Kategorizacija radova provodi se prema važećim Uputama za uređivanje i oblikovanje časopisa MZO-a. Postupak recenziranja i pripreme tekstova za tisak u pravilu traje 10-15 tjedana.

Opseg, izgled i oprema rada

Izvorni znanstveni rad trebao bi obuhvaćati najmanje 12, a najviše 32 kartice (1 kartica = 1 800 znakova s prazninama). Uračunavaju se i bilješke.

Poželjan opseg prethodnoga priopćenja i preglednog članka iznosi 12 kartica.

Tip slova: Times New Roman Veličina slova: 12

U zaglavlju rada treba navesti podatke o autoru ili autorima (ime(na) i prezime(na), titule i naziv ustanove u kojoj je autor(i) zaposlen(i), adresu e-pošte).

Znanstveni rad treba sadržavati uvod, tekst u podnaslovima i zaključak. Uz rad treba dostaviti sažetak na hrvatskome jeziku (najviše 250 riječi) i sažetak na engleskome jeziku. Uz sažetak treba navesti oko pet ključnih riječi, odnosno pojmova koji pomažu u klasifikaciji rada. Radu treba priložiti popis literature.

Navođenje izvora u tekstu ili referenci, kao i navođenje izvora u popisu literature provodi se prema pravilima MLA stila (https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/)

Vidi Upute za reference.