Uredništvo

RUŽICA PŠIHISTAL, glavna i odgovorna urednica

Ružica Pšihistal redovita je profesorica na Katedri za hrvatsku književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Doktorsku disertaciju i veći broj radova posvetila je proučavanju djela Marka Marulića, s posebnim  osvrtom na njegove biblijske spjevove. Njezini su znanstveni interesi folklorna književnost, književnost humanizma i renesanse, teorijski i književnopovijesni aspekti alegorije u interdisciplinarnom prožimanju književnosti, teologije i filozofije. U polja njezina istraživačkoga rada ulazi također terenski rad na folklornoj građi i širi raspon književno-kulturoloških tema.

Web
MOIRA P. BAKER

Moira P. Baker redovita je profesorica u trajnom zvanju na College of Humanities and Behavioral Sciences, Radford University, Virginia u SADu. Diplomirala je Magna Cum Laude na College of St. Rose in Albany, New York. Na University of Notre Dame magistrirala je i doktorirala sa specijalizacijom iz renesansne književnosti. Utemeljiteljica je i dugogodišnja voditeljica Programa za ženske i rodne studije na sveučilištu Radford University na kojem predaje više od trideset godina. Područja njezinog nastavnog i znanstvenog interesa uključuju renesansne studije, feminističku teoriju, žensko pismo, kritičku teoriju i međunarodne ženske studije.

STJEPAN BLAŽETIN

Stjepan Blažetin (Blazsetin István), pjesnik, književni teoretičar, književni povjesničar i kritičar, kroatist i prevoditelj, voditelj je Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta Janusa Pannoniusa u Pečuhu i Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj. Doktorirao je na temi Strukture moderniteta u korpusu hrvatskoga pjesništva u Mađarskoj. Bavi se komparativnim istraživanjem hrvatsko-mađarskih književnih i kulturnih veza.

STEPHANIE JUG

Stephanie Jug docentica je za njemačku književnost na Odsjeku za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. Doktorsku disertaciju posvetila je istraživanju književnih motiva. Drugo interesno područje njenog znanstvenog rada su slavonska književnost i kultura na njemačkom jeziku. U nastavi se bavi i njemačkom književnošću 19. i 20. stoljeća, osobito razdobljem romantizma, predrevolucionarnom književnošću prve polovine 19. stoljeća, lirikom 20. stoljeća, suvremenom kratkom prozom te kulturološkim i medijskim aspektima književnosti.

Web
SANJA JUKIĆ

Sanja Jukić izvanredna je profesorica na Katedri za hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Temeljna su joj područja znanstvenoga interesa medijska stilistika, osobito stilistička istraživanja strukture subjekta i intermedijalnih strategija, što je i predmet njene doktorske disertacije Stilistika medijskoga subjekta u suvremenom hrvatskome pjesništvu. Korpusno, istraživački usmjerena  je ponajprije hrvatskoj književnosti 20. stoljeća te njenim poetološko-stilskim kontaktima s (istočno)europskom književnošću, naročito kroz stilski fenomen panonizma.

Web
ZOLTÁN MEDVE

Zoltán Medve redoviti je profesor na Odsjeku za mađarski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Predaje suvremenu mađarsku književnost, komparatistiku te teoriju i praksu prevođenja. Dobitnik je međunarodnih i domaćih stipendija te nagrada za prijevode. Suradnik je u međunarodnim književno-kulturnim projektima. Bavi se suvremenom mađarskom prozom, suvremenom hrvatsko-mađarskom književnom komparatistikom te teorijom i praksom prevođenja.

Web
BILJANA OKLOPČIĆ

Biljana Oklopčić izvanredna je profesorica na Odsjeku za engleski jezik Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Područja su joj znanstvenog interesa američka književnost 20. stoljeća, američki modernizam, popularna književnost i kultura, književno stvaralaštvo Marije Jurić Zagorke, rodni i ženski studiji, stereotipi u književnosti i kulturi te književnost američkog Juga, posebno romaneskni i dramski opusi Williama Faulknera i Tennesseeja Williamsa, što je i predmet njezine doktorske disertacije te većeg broja publikacija. Predaje kolegije iz književnosti engleskog govornog područja na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini.

Web
KRISTINA PETERNAI ANDRIĆ

Kristina Peternai Andrić redovita je profesorica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta i vanjska suradnica na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku gdje predaje kolegije vezane za književnu teoriju, teorije kulture i teorije identiteta, za što je vezana i disertacija Ime i pitanje identiteta u književnoj teoriji. Uža područja njezina interesa su klasični i postklasični naratološki pristupi, politike identiteta, etička pitanja u književnosti, studije invaliditeta.

Web
TIMOTHY PETETE

Timothy Petete izvanredni je profesor i voditelj poslijediplomskog programa iz književnosti na College of Liberal Arts, University of Central Oklahoma u SADu. Diplomirao je (University of Oklahoma) i magistrirao (University of California, Los Angeles) iz područja američkih indijanskih studija te doktorirao na University of Oklahoma iz područja engleske književnosti. Područja su njegove uže specijalizacije književnost američkih Indijanaca i suvremena američka književnost. Predaje kolegije iz akademskog pisma, koji se bave jezikom, tehnologijom i popularnom kulturom, te kolegije o kulturnoj zbilji i književnim tradicijama.

KRYSTYNA PIENIĄŻEK-MARKOVIĆ

Krystyna Pieniążek-Marković, povjesničarka književnosti i kulture sa specijalizacijom iz slavenskih, hrvatskih i poljskih studija, izvanredna je profesorica na Odsjeku za slavensku filologiju i prodekanica za unutarnju i međunarodnu suradnju Fakulteta za poljsku i klasičnu filologiju Sveučilišta Adama Mickiewicza u Poznanju. Doktorsku disertaciju posvetila je stvaralaštvu A. B. Šimića, a habilitacijsku raspravu hrvatskom pjesništvu 1990.–2010. Njezini znanstveni interesi uključuju hrvatsku književnost i kulturu od romantizma do danas, diskurs hrvatskog pamćenja i identiteta u putopisima te kulinarski diskurs. Glavna je urednica časopisa Poznańskie Studia Slawistyczne.

GORAN REM

Goran Rem, teoretičar i povjesničar književnosti i medija, redoviti je profesor u trajnom zvanju na Katedri za hrvatsku književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku gdje predaje niz kolegija iz teorije književnosti, stilistike i hrvatske književnosti 20. i 21. stoljeća. Autor je više desetaka radova i monografija te dobitnik brojnih nagrada za znanstveni rad. Temeljna su mu područja znanstvenoga interesa poetologija lirike, suvremeno hrvatsko pjesništvo (područje njegovog magistarskog rada i doktorske disertacije), opća i povijesna poetologija, medijska stilistika i filmologija.

Web
IVAN TROJAN

Ivan Trojan izvanredni je profesor na Katedri za hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju predaje većinom kolegije iz polja svog užeg znanstvenog interesa – dramatologije i teatrologije. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirao je s temom Dramska, kazališna i kulturno politička djelatnost Milana Ogrizovića i bečka moderna. Autor je pet znanstvenih ili stručnih knjiga te više od pedeset znanstvenih i stručnih članaka iz područja znanosti o umjetnosti. Dobitnik je Povelje uspješnosti Julija Benešića u 2010. godini i glavni urednik časopisa za književnost i kulturu Književna revija.

Web
JADRANKA ZLOMISLIĆ

Jadranka Zlomislić docentica je na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje predaje kolegije vezane za američku i britansku kulturu. Doktorsku disertaciju i veći broj radova posvetila je proučavanju književnih djela koja pripadaju žanru američke akademske proze. Izvorna je govornica engleskog i hrvatskog jezika, a područja njezinog nastavnog i znanstvenog interesa uključuju američke i britanske kulturalne studije te jezik, književnost i kulturu engleskog govornog područja.

 

Web
TIHOMIR ŽIVIĆ

Tihomir Živić izvanredni je profesor na Katedri za strane jezike i tjelesnu i zdravstvenu kulturu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na kojoj predaje anglističke i germanističke kolegije. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku doktorirao je tezom o novome historizmu Stephena J. Greenblatta. Područja njegova interesa su amerikanistika, digitalna humanistika, kulturna poetika i znanost o književnosti, što su i teme njegovih znanstvenih i stručnih knjiga te članaka u području filologije i književne kritike. Član je Hrvatskoga udruženja za američke studije (HUAmS) i suradnik Digitalne istraživačke infrastrukture za umjetnost i humanistiku (DARIAH-EU).